دور چهارم جـام حذفـی


لـیورپـول - منچستـریـونـایتـد


محـل بـرگـزاری: ورزشـگاه آنـفیـلد

تأسیس: سال 1892

ظرفیت ورزشگاه: 45,522تاریخ بــرگـزاری: 28 ژانویـه 2012

مطابق با شنبه 8 بهمن 1390

ساعت: 16:15 بـوقت تهـران