هـفته ی سیـزدهـم لیـگ بـرتـرلـیورپـول vs منچـستـرسیـتـی


محـل بـرگـزاری: ورزشـگاه آنـفیـلد

تأسیس: سال 1892

ظرفیت ورزشگاه: 45,522تاریخ بــرگـزاری: 27 نوامبر 2011

مطابق با یکشنبه 6 آذر 1390

ساعت: 19:30 بـوقت تهـران